WHO WE ARE

INITIATIV FIR DEMOKRATIE-ERWEIDERUNG (ID)
 association sans but lucratif

 

Initiative zur Erweiterung der Demokratie


Initiative pour la promotion de la démocratie

 

Entre les soussignés et tous ceux qui seront admis par la suite, il est constitué une association sans but lucratif, régie par les présents statuts et par les loi du 21 avril 1928 et du 4 mars 1994 sur les associations sans but lucratif.

I. Dénomination, Siège, Objet

Art.1er. L'association est dénommée INITIATIV FIR DEMOKRATIE-ERWEIDERUNG (ID), association sans but lucratif (Initiative zur Erweiterung der Demokratie, Initiative pour la promotion de la démocratie). Son siège social est établi à Bertrange.

Art.2. L'association poursuit les buts suivants dans la plus stricte neutralité politique et religieuse:

« 1) En Demokratie-Forum ze erméigelechen, wou all Interessenten (Individuell Teilnehmer oder Vereinsvertrieder) sech kënnen zu Froen zur Erweiderung vun der Demokratie, zur direkter-partzipativer Demokartie oder zu Formen vun Demokratie (z.B. Biergergesetzgebung, Referenden, Biergerbudgeen, Steierfreiheet …) austauschen an Aktiounen initiéieren, suwuel zu Lëtzebuerg wéi och an Europäeschen Netzwierker. Och en Internet-Forum soll agericht gin : www.demokratie.lu).

2) Den " Institut für integrale Praxis, mehr Demokratie und soziale Dreigliederung " ze verwalten. Dësen Institut huet folgend Aufgaben :

2.1.) ze hëllefen déi bestehend Demokratieformen ze erweideren durch Informatioun, Publikatiounen, Vernetzung a Fuerschung.
2.2.) sech der Verdéiwung vum Demokratiebegrëff an dem dermatt zesummenhängenden Geldbegrëff ze widmen
2.3.) sech Froen zum Zesummenhang vun Demokratie an sozialer Dreiglidderung vun der Gesellschaft ze widmen
2.4.) sech Froen vun der individueller integraler Entwëcklung an hirem Zeseummenhang mat Mënscherechter a Mënschepflichten ze widmen. »